Một sô biện pháp nâng cao khả năng vận động theo nhạc cho trẻ